Your Blue Friend

Là hoạt động diễn ra vào thời điểm đại dịch cao điểm. Levents đã trích ra doanh thu lúc bấy giờ để cùng chia sẻ tham gia các hoạt động quyên góp ủng hộ, giúp đỡ khó khăn cho một số cá nhân.

Trích ra 1 phần lợi nhuận, gửi tặng các cá nhân khó khăn với số lượng nhận được là 500 người. 

Your Blue Friend

Là hoạt động diễn ra vào thời điểm đại dịch cao điểm. Levents đã trích ra doanh thu lúc bấy giờ để cùng chia sẻ tham gia các hoạt động quyên góp ủng hộ, giúp đỡ khó khăn cho một số cá nhân.

Trích ra 1 phần lợi nhuận, gửi tặng các cá nhân khó khăn với số lượng nhận được là 500 người.