About us

Với khẩu hiệu "Share your dreams, together we build a better world.", tụi mình mong muốn được đồng hành, cổ vũ thế hệ trẻ trên hành trình phát triển bản thân, hướng đến một cộng đồng tích cực nơi mà mọi người có thể tự tin thể hiện màu sắc cá nhân. 

Nguyên tắc kinh doanh của Levents® 

Hướng tới mục tiêu "Share your dreams, together we build a better world.", Levents® cam kết luôn giữ vững các nguyên tác kinh doanh như đảm bảo vận hành có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội thông qua việc tuân thủ các quy định của địa phương, tích cực tổ chức các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường cũng như đảm bảo đãi ngộ chất lượng cho nội bộ nhân sự của công ty. 

Chúng tôi tin rằng việc vận hành có quy chuẩn, đạo đức không chỉ là một phương pháp để đáp ứng những thay đổi nhanh chóng trong thị trường thời trang, mà còn là một phương tiện để xây dựng lòng tin với nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm khách hàng, nhân viên, đối tác kinh doanh và cộng đồng địa phương. Từ đó tạo nên các tác động tích cực cho cộng đồng và hỗ trợ hành trình phát triển của thế hệ trẻ. 

About us

Với khẩu hiệu "Share your dreams, together we build a better world.", tụi mình mong muốn được đồng hành, cổ vũ thế hệ trẻ trên hành trình phát triển bản thân, hướng đến một cộng đồng tích cực nơi mà mọi người có thể tự tin thể hiện màu sắc cá nhân. 

Nguyên tắc kinh doanh của Levents® 

Hướng tới mục tiêu "Share your dreams, together we build a better world.", Levents® cam kết luôn giữ vững các nguyên tác kinh doanh như đảm bảo vận hành có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội thông qua việc tuân thủ các quy định của địa phương, tích cực tổ chức các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường cũng như đảm bảo đãi ngộ chất lượng cho nội bộ nhân sự của công ty. 

Chúng tôi tin rằng việc vận hành có quy chuẩn, đạo đức không chỉ là một phương pháp để đáp ứng những thay đổi nhanh chóng trong thị trường thời trang, mà còn là một phương tiện để xây dựng lòng tin với nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm khách hàng, nhân viên, đối tác kinh doanh và cộng đồng địa phương. Từ đó tạo nên các tác động tích cực cho cộng đồng và hỗ trợ hành trình phát triển của thế hệ trẻ.