Stand by U

Cuối năm 2022 là khoảng thời gian mà cả nước phải nỗ lực chống dịch, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn. Thời điểm này, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng và tạo ra tác động vô cùng nặng nề tới rất nhiều người dân đặc biệt là các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Để hỗ trợ các cá nhân, gia đình có thể vượt qua tình cảnh hiểm nghèo, Levents® đã trích ra doanh thu lúc bấy giờ để cùng chia sẻ, hỗ trợ các hoạt động quyên góp trên toàn quốc. 

Levents® vô cùng tự hào khi đã có thể một phần nào đó giúp đỡ cho hơn 500 người dân Việt Nam trong thời điểm tâm dịch khó khăn.

Stand by U

Cuối năm 2022 là khoảng thời gian mà cả nước phải nỗ lực chống dịch, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn. Thời điểm này, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng và tạo ra tác động vô cùng nặng nề tới rất nhiều người dân đặc biệt là các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Để hỗ trợ các cá nhân, gia đình có thể vượt qua tình cảnh hiểm nghèo, Levents® đã trích ra doanh thu lúc bấy giờ để cùng chia sẻ, hỗ trợ các hoạt động quyên góp trên toàn quốc. 

Levents® vô cùng tự hào khi đã có thể một phần nào đó giúp đỡ cho hơn 500 người dân Việt Nam trong thời điểm tâm dịch khó khăn.